Je bent niet ingelogd

Jaarvergadering 1-11-2005

NOTULEN JAARVERGADERING  1 NOVEMBER 2005

Aanwezig: Lidwien Nigten, geert Ribbers, Everdien Dubbelboer, Theo Kerkhoven, Frank Witteveen, Wim Lugtenberg, Willem Dijkstra, Roel Dekker, Marten Albada.

Afwezig met kennisgeving: Renske Bierma, Jaap Schuringa

Opening

De voorzitter opent na een inleidend woord de vergadering

Agenda. Deze wordt vastgesteld.

Binnengekomen stukken:
Deze worden behandeld.

Notulen vorige vergadering:
Deze worden behandeld en goedgekeurd.

Jaarverslag:
De secretaris leest het jaarverslag voor en de vergadering keurt het goed.

Financiële zaken:

De penningmeester geeft uitleg.
Door aankomen van een nieuwe veegmachine zijn er extra uitgaven geweest.

De verhuur van het clubgebouw wordt als zeer positief ervaren.

De begroting wordt besproken en goedgekeurd.

Kascommissie:
Lidwien Nigten geeft uitleg en alles wordt goedgekeurd., waarna de vergadering dechargeert de penningmeester.

Bestuursverkiezing:

Everdien Dubbelboer en Geert Ribbers worden voor een volgende periode van drie jaar herkozen.

Frank Witteveen neemt afscheid als bestuurslid. Het bestuur besluit hem tot erelid van de ijsclub te benoemen. In zijn afscheidswoordje vertelt hij over het ontstaan van de ijsclub Zeewolde.

Voor drie jaar wordt Lidwien Nigten gekozen als lid van het bestuur.

Verkiezing kascommissie:

Benoemd worden Frank Witteveen (1e keer) en Marten Albada (2e keer).

Beheerszaken:

De atletiekvereniging Zeewolde heeft nogal eens problemen met het alarm, cq uitschakelen.
De kosten die daaruit voortvloeien betalen zij zelf.
Door hun aanwezigheid is er minder baldadigheid om het gebouw heen.
Gevraagd werd om samen met de ijsclub het gebouw van de gemeente over te nemen, dit is voor de ijsclub niet mogelijk i.v.m. de financiële middelen.
Geert Ribbers zal het bestuur van ATZ van dit besluit op de hoogte brengen.

Arbo wetgeving krijgt een vervolg en wordt verder uitgewerkt.

EHBO. Er zullen mensen gevraagd worden hiervoor een cursus te volgen.
Als dit niet lukt moeten we EHBOërs inhuren.

Kunstijsbaan. De Lionsclub zal door onze bestuursleden en vrijwilligers worden ondersteund bij de realisatie van de kunstijsbaan en het vegen van de baan. >Ledenadministratie wordt op het web gezet. Domeinkosten zijn ongeveer € 50,- per jaar. 
Rondvraag:
Frank W. vraagt over verlichting en muziek op de baan. De eerste paal links is defect en moet gerepareerd. Wim L. neemt contact op met de gemeente.
Tevens vraagt hij wanneer er water op de baan komt, dit wordt 19 november.
Willem D. vraagt hoe het gaat met het halen van de versnaperingen bij v.d.Meent te Harderwijk. Dit wordt volgens het normale traject gedaan, m.a.w. Frank W heeft hiervoor de contacten en met hem zal contact worden opgenomen.
Theo K. doet navraag over een cursus voor ijsmeester bij de KNSB. Ook zal hij informeren naar de cursus organiseren van schaatsmarathons.
Roel D. doet navraag over de EHBO trommel. Willem D controleert deze.
Ook vraagt hij naar de toestand van de vloerbedekking achter de bar. Wim L. zal kijken naar de mogelijkheden.
Zijn volgende vraag is: Kan er gekeken worden naar een goede warmhouder van de chocolademelk zodat deze niet snel meer aanbrand? Wie ?
Geert R. vraagt naar een schema voor ereleden. Theo K. maakt een lijstje voor mogelijke kandidaten.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ons een 'ijskoude' winter toe.

Nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...