Je bent niet ingelogd

Slotvergadering 11-04-2007

IJSCLUB ZEEWOLDE Notulen Slotvergadering van 11 april 2007 (download)

Aanwezig: Roel Dekker, Lidwien Nigten, Wim Lugtenberg, Geert Ribbers, Theo Kerkhoven

Afwezig: Everdien Dubbelboer, Willem Dijkstra.

1. Opening.

De voorzitter heet een ieder welkom en wederom vindt ook hij het jammer dat er geen natuurijs is geweest. Na zijn woordje opent hij de vergadering.

2. Notulen.

Deze worden doorgenomen en goed gekeurd.

3. Binnengekomen stukken.

Worden behandeld, zij leveren geen vragen op.

4. Beheerszaken.

Besloten wordt het waterpeil achterop de baan op 50 cm te houden, zo kan er net tot aan de kantine ijs komen.
De Jeu de Bouleclub wil naar 10 maanden gebruik van het gebouw. Dit geeft geen probleem. De gestuurde facturen zijn voldaan.
Er is op dit moment een rockband die op zaterdag gebruikt maakt van het gebouw.
Verder vinden er diverse activiteiten in het gebouw plaats.
Kinderverblijf “de Kiekeboe” zoekt naar ruimte voor naschoolse opvang. Wim Lugtenberg houdt bij verdere vragen met hun contact. De vergadering is verdeeld over het plan van de Kiekeboe.
Er blijkt dat op het pachtcontract geen bedrag vermeldt, dit moet wel gebeuren.
Met A.V.Zeewolde worden verdere gesprekken gevoerd over een atletiekbaan.
Na deze winterperiode is de baan weer keurig opgeruimd.

5. Bestuurszaken.

Theo Kerkhoven geeft aan te zorgen voor een vervanger van het secretariaat. (Theo stopt op de Jaarvergadering).
Willem Dijkstra aftredend en herkiesbaar. Hij geeft aan weer voor een periode van drie jaar bestuurslid te blijven

.

6. Financiën.

De Rabobank vraagt om het contract aan te passen om o.a. via Interpay de betalingen te laten verlopen.
De penningmeester geeft aan dat de betaling aan Buma/Stemra rechten voldaan moeten worden. Roel hij een bezwaarschrift in gediend en dit bezwaar is gegrond verklaard. Echter wanneer er meer dan 4 uur muziek klinkt moet er worden betaald. Verder ziet de ijsclub er gezond uit.
Lidwien stelt daarom voor om met onze leden een bezoek te brengen aan een kunstijsbaan wanneer er geen ijs komt. De vergadering vindt dit een goed plan.

7. Rondvraag.

Er waren geen vragen.

8. Sluiting.

De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en wenst allen een prettige zomer toe.
Tot 12 september.

Voorzitter:Secretaris:

Nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...