Je bent niet ingelogd

Jaarvergadering 2008

 

IJSCLUB ZEEWOLDE Notulen Jaarvergadering 4 november 2008.

 

Aanwezig: G. Ribbers (vz), R. de Groot(sec), R. Dekker (pm), W. Dijkstra (pm2), W. Lugtenberg (beh), E. Dubbelboer (admin), L. Nigten, Y. de Jong, J. Schor, F. Witteveen, T. Kerkhoven

Afwezig:  -

 

 1. Opening.

De voorzitter (Geert) heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 

 1. Vaststelling agenda.

De agenda is geaccepteerd. Geen extra punten.

 

 1. Ingekomen stukken:.

·        Uitnodiging polderoverleg:       è Rudi en Yme gaan hierna toe.

·        Overige stukken zijn ter info maar niet relevant voor deze vergadering.

 

 1. Notulen jaarvergadering 2008

Correctie op pagina 1.:De naam van de heer W. Lugtenburg is niet correct dit moet zijn W. Lugtenberg.

 

 1. Jaarverslag 2007/2008:

De secretaris (Rudi) leest het jaarverslag voor: Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 

 1. Financieel verslag penningmeester.

De penningmeester (Roel) ligt het financiële verslag toe:

Vragen/opmerkingen:

  • Oorzaak van het grote verschil in de jaar afrekening van de Nuon is veroorzaakt doordat er 4 jaar lang afrekeningen zijn ontvangen op basis van geschatte meterstanden. Bij de laatste afrekening is dit recht getrokken met een hoge bijbetaling als gevolg.
  • 2 huurtermijnen (2 x 212 euro) van de AV wordt in het volgende boekjaar verwerkt.
  •  De kosten van de beveiliging zijn sterk gestegen i.v.m. een nieuw contract constructie. Opmerking: De beveiliging is niet optioneel maar wordt verplicht gesteld vanuit de gemeente.
  • We doen mee aan het dooifonds.
  • Ecotax is aangevraagd. Er is nog geen reactie ontvangen.
  • Verder geen vragen.

 

 1. Verslag kascommissie:

De kascommissie bestaande uit J. Schor en F. Witteveen, hebben de boeken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden gevonden. De vergadering dechargeert de penningmeester en dankt hem voor zijn werk.

 

7b. Vaststelling contributie 2008/2009.

Besloten is dat de contributie voor 2008/2009 niet wordt gewijzigd.

 

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn E. Dubbelboer (leden admin) en L. Nigten (algemeen bestuur). Er zijn geen tegen kandidaten en beide dames willen hun functie de komende 3 jaar blijven continueren.

G. Ribbers (voorzitter) is aftredend maar niet herkiesbaar. De heer Yme de Jong is voorgesteld als nieuwe voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Yme wordt door de vergadering benoemd tot nieuwe voorzitter.

 

Volgend jaar (2009) zijn aftredend:

  • Roel Dekker (pm)
  • Wim Lugtenberg (beheer)

 

 1. Verkiezing kascommissie:

De nieuwe kascommissie voor 2009 bestaat uit: T. Kerkhoven (1e termijn) en J. Schor (2e termijn).

 

 1. Bestuurszaken:
  • De voorzitter (Geert) doet verslag van de lopende activiteiten over de herindeling van de ijsbaan. Het voorstel van Dhr. Maris wordt uitgelegd.
  • Voor de kunstijsbaan in het centrum van Zeewolde zal ondersteuning gegeven worden tegen dezelfde condities als vorig jaar. Dit betekent. 600,- euro subsidie en beschikbaar stellen van een ijsveegmachine. Als tegenprestatie zullen 2 dagdelen beschikbaar zijn voor de ijsclubleden. Exacte data zal Rudi afstemmen met de stichting.
  • Verhuur van de kantine: 

a)      AV op maandag en woensdag avond en zaterdagochtend.

b)      Blue Seals

c)      Het pop bandje is ter ziele gegaan

  • Vandalen hebben de kast van de pomp opengebroken en de pomp aangezet. Bij ontdekking draaide de pomp nog steeds. Onbekend is hoelang deze heeft aangestaan. Verwacht wordt dat dit een forse elektra rekening zal opleveren. è Actie Wim: Nieuw slot laten monteren en de meterstand opnemen.
  • Wim vraagt of verhuur van de kantine mogelijk is voor het 25 jarig bestaan van de tuin vereniging. è Dit wordt akkoord bevonden.
  • De kantine kan ook verhuurt worden voor faciliteren van activiteiten voor het 25 jarig bestaan van Zeewolde.
  • Rudi meldt dat de ventilator in de kantine stuk is.  Wim zal deze laten repareren.

 

 1. Mededelingen:
  • Zaterdag 15 november 9:00 uur zal de ijsbaan weer onder water worden gezet voor het seizoen 2008/2009. Wim zal Patrick vragen om nog een keer te maaien.
  • Om de waai wakken te voorkomen wordt besloten om tevoren geen buizen te plaatsen. Deze zullen achteraf geplaatst worden.

 

 

 1. Rondvraag:
  • Roel: Het hekwerk is slecht. Er zitten diverse gaten in. è Wim gaat hier achteraan.
  • Wim: Wat gaan we doen om het 25 jarig jubileum van de ijsclub te vieren. è Besloten is om ideeën te melden bij het bestuur. In de slotvergadering zal dit besproken worden.

 

 1. Sluiting:

De voorzitter (Geert) wenst de club veel ijs toe en bedankt iedereen en sluit de vergadering.

 

Nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...